Pon - Pt: 16:00 - 18:00

Możliwe godziny spotkań

+48 506-153-142

Nr kontaktowy

1 Maja 24, 40-287 Katowice

Siedziba związku

pdfplik do pobrania

STATUT
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO


Uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów
Śląskiego Związku Szachowego
w dniu 14.06.2015 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Śląski Związek Szachowy, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie
„ŚLZSzach”, jest związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia,
kluby i organizacje szachowe.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy
„Fédération Silésie des Echecs” lub „Silesian Chess Federation”.
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar województwa śląskiego, a siedzibą
miasto Katowice lub inne na terenie działania.
2. Miejsce wykonywania zarządu Związku określa Zarząd stosowną uchwałą.
3. Dla realizacji swoich celów Związek działa również poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
1. ŚLZSzach jest członkiem Polskiego Związku Szachowego, zwanego dalej
PZSzach.
2. Związek może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń, w tym
również międzynarodowych, o podobnym profilu i celu działania.
§ 4
Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zapisami niniejszego
Statutu oraz zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIDE i ECU.
§ 5
Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 6
Związek może prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego na
rzecz ogółu społeczności.
§ 7
Związek jest organizacją typu non for profit, a ewentualne dochody
przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie
pożytku publicznego.
§ 8
1. Związek posiada logo, którego wzór określa Zarząd stosowną uchwałą.
2. Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną,
proporzec i sztandar oraz wydawać komunikaty lub inne wydawnictwa.


Rozdział 2
Cele i działania statutowe
§ 9
1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego,
organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego, koordynacja
działań innych stowarzyszeń, klubów i sekcji szachowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej,
w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej
i kompozycji szachowej oraz ustanawianie i realizacja reguł sportowych,
organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym
w sporcie szachowym.
2. Reprezentowanie interesów sportu szachowego wobec odpowiednich
władz oraz wobec PZSzach.
3. Celem związku jest również prowadzenie działań w zakresie pożytku
publicznego, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury,
w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów.
§ 10
Cele, o których mowa § 9, Związek realizuje w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w dyscyplinie
sportu szachy;
2. Organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie
sportu szachy;
3. Prowadzenie ewidencji i klasyfikacji szachowej wg obowiązujących
przepisów i regulaminów dla:
- klubów (jednostek organizacyjnych),
- zawodników,
- sędziów,
- trenerów – instruktorów,
- innych osób fizycznych działających w dyscyplinie sportu szachy;
4. Opracowanie i realizacje planów sportowych i szkoleniowych w zakresie
powołanych kadr zawodniczych;
5. Współpracę w zakresie szkolenia oraz doskonalenie kadry trenerskoinstruktorskiej,
sędziowskiej oraz organizacyjno-menedżerskiej;
6. Wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych;
7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;
8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków
Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy
społecznych, a także przepisów regulujących dyscyplinę sportową szachy;
10. Realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje
działające w ramach kultury fizycznej i sportu;
11. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z ustawy o
instytucjach pożytku publicznego;
12. Podejmowanie innych działań, które okażą się celowe dla rozwoju sportu
szachowego;
§ 11
W celu realizacji zadań statutowych, Związek może pozyskiwać środki
z następujących źródeł:
(a) składki członkowskie,
(b) inne opłaty regulaminowe,
(c) dotacje,
(d) darowizny.
§ 12
Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację swoich celów
statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział 3
Członkowie Związku
§ 13
Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne, jako:
1. Członkowie zwyczajni,
2. Członkowie honorowi,
3. Członkowie wspierający.
§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe,
stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, których akt założycielski, statut
lub umowa przewiduje prowadzenie działalności w sporcie szachowym.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku następuje na podstawie
uchwały Zarządu ŚLZSzach, na wniosek zainteresowanego podmiotu.
§ 15
1. Osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla ŚLZSzach mogą otrzymać
godność członka honorowego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów, na
wniosek Zarządu ŚLZSzach lub Komisji Uchwał i Wniosków Walnego
Zebrania Delegatów.
§ 16
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne,
prowadzące działalność związaną z sportem szachowym, które
zadeklarowały wspieranie celów statutowych ŚLZSzach. Osoba prawna
działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.
2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd ŚLZSzach w drodze uchwały,
w odpowiedzi na wniosek zainteresowanego.
§ 17
1. Członkowie zwyczajni ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Związku;
(b) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku;
(c) biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez swych delegatów,
do władz Związku;
(d) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
(e) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych
oraz szkoleniowych na zasadach określonych poprzez regulaminy lub
uchwały organów statutowych;
(f) odwołania do Walnego Zebrania Delegatów od decyzji Zarządu
o skreśleniu z listy członków;
2. Członkowie zwyczajni ŚLZSzach są zobowiązani do:
(a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej
oraz dbania o właściwy wizerunek sportu szachowego i ŚLZSzach;
(b) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Związku;
(c) prowadzenia działalności popularyzującej grę w szachy, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży;
(d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń wobec Związku
w wysokości i terminach ustalonych przez władze Związku;
(e) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek;
(f) czynnego wspierania realizacji celów, o których mowa w § 9 oraz § 10;
3. Członkostwo zwyczajne ŚLZSzach ustaje w przypadku:
(a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek
członkowskich i innych zobowiązań;
(b) skreślenia z listy członków Związku na podstawie prawomocnej
uchwały Zarządu wynikającej z zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający
12 miesięcy;
(c) wykluczenia przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały,
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub rażącego
naruszenia regulaminów, uchwał i innych decyzji władz Związku;
(d) rozwiązania się klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby
prawnej będącej członkiem zwyczajnym;
4. Członek zwyczajny ŚLZSzach może być zawieszony w prawach
członkowskich przez władze Związku z powodu braku czynnego udziału
w realizacji zadań i celów statutowych Związku lub innego naruszenia
postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku.
Zawieszenie w prawach polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach
sportowych i działalności szkoleniowej Związku.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich,
przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale podjętej
przez Zarząd.
§ 18
1. Członkowie honorowi ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów z głosem doradczym;
(b) posiadają bierne prawo wyborcze;
(c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku;
(d) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
(e) zwolnienia z opłacania składek członkowskich i innych opłat
statutowych na rzecz Związku;
2. Utrata godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały
Walnego Zebrania Delegatów.
§ 19
1. Członkowie wspierający ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów z głosem doradczym;
(b) posiadają bierne prawo wyborcze, realizowane przez swojego
przedstawiciela;
(c) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Związek;
2. Utrata statusu członka wspierającego, następuje w wyniku wycofania się
przez niego z przynależności do Związku lub na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Delegatów.


Rozdział 4
Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura
§ 20
Władzami ŚLZSzach są:
(a) Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej WZD,
(b) Zarząd,
(c) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚLZSzach trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym
WZD.
2. WZD wybiera oddzielnie Prezesa Zarządu.
3. Funkcję Prezesa Zarządu ŚLZSzach można pełnić nie dłużej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.
4. Członków Zarządu wybiera WZD spośród kandydatów zgłoszonych przez
nowo wybranego Prezesa oraz przez delegatów.
5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera WZD spośród kandydatów
zgłoszonych przez Delegatów.
§ 22
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych
władz Związku w trakcie ich kadencji, skład osobowy tych władz powinien
zostać uzupełniony bez zwoływania w tym celu WZD.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu, względnie
Komisji Rewizyjnej, nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tych
organów, wybranych przez delegatów na WZD.
3. W razie ustąpienia Prezesa w czasie pomiędzy WZD, Zarządowi
przysługuje prawo wyznaczenia spośród członków Zarządu osoby pełniącej
obowiązki Prezesa do czasu najbliższego WZD, które obligatoryjnie
w porządku obrad musi przewidywać wybór Prezesa na pozostały okres
kadencji Zarządu.
4. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie
pomiędzy WZD, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo ponownego
ukonstytuowania się.
5. W przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, wybranych na WZD, niezbędne jest przeprowadzenie nowych
wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.
§ 23
Walne Zebranie Delegatów
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą:
(a) członkowie zwyczajni - jeden mandat,
(b) członkowie zwyczajni posiadający - wg stanu na dzień podjęcia
uchwały o zwołaniu WZD - drużyny szczebla centralnego Ekstraligi
lub I Ligi - dodatkowy jeden mandat.
3. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym
i biernym prawem wyborczym:
(a) członkowie honorowi,
(b) członkowie wspierający,
(c) członkowie Zarządu ŚLZSzach i Komisji Rewizyjnej, nie będący
delegatami, o których mowa w punkcie 2,
(d) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd ŚLZSzach.
4. Zarząd ŚLZSzach jest zobowiązany do powiadomienia swoich członków
o terminie, miejscu i porządku obrad WZD przynajmniej 30 dni przed
terminem Zjazdu za pośrednictwem strony internetowej ŚLZSzach oraz
pocztą elektroniczną, wysłaną na potwierdzone przez członków
zwyczajnych adresy e-mail.
5. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne (pod warunkiem
prawidłowości jego zwołania) w przypadku udziału w nim nie mniej niż
50% zarejestrowanych członków zwyczajnych, w pierwszym terminie.
W drugim terminie - do 30 minut po czasie pierwszego terminu - bez
względu na ilość obecnych.
6. Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich
ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% delegatów, spośród
uprawnionych do głosowania na danym WZD.
7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów, spośród delegatów
uprawnionych do głosowania na danym WZD. Zmiana Statutu może być
uchwalona przez WZD wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta zostanie
umieszczona w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu
o terminie zwołania WZD. W ramach powiadomienia należy przedstawić
projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
8. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga
większości 2/3 głosów, spośród delegatów uprawnionych do głosowania
na danym WZD.
9. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne
10. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd
ŚLZSzach raz na 2 lata, jako sprawozdawcze. Wraz z upływem swojej
4-letniej kadencji, Zarząd zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne
Zebranie Delegatów.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej NWZD,
jest zwoływane na skutek:
(a) uchwały WZD,
(b) uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów,
(c) uchwały Komisji Rewizyjnej, podjętej większością 2/3 głosów,
(d) wniosku przynajmniej 50% członków zwyczajnych,
(e) jednoczesnego ustąpienia co najmniej 50% członków Zarządu.
12. NWZD zwołuje Zarząd w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od
daty zaistnienia zdarzenia opisanego w punkcie 11. NWZD może
podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, które obejmowała uchwała
lub wniosek o jego zwołanie.
13. Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów wpłyną kolejne wnioski, to Zarząd ma prawo
zwołać jedno NWZD, które będzie obradowało nad wszystkimi wnioskami.
W takim przypadku termin zwołania NWZD liczony jest od daty pierwszego
wniosku, a wszystkie pozostałe wnioski muszą wpłynąć na co najmniej
miesiąc przed wyznaczonym terminem NWZD.
14. Jeżeli NWZD jest zwoływane w celu dokonania zmian w Statucie
(na przykład w związku z koniecznością dostosowania go do zmian
w przepisach prawa), to szczegółowe propozycje w tym zakresie
powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Związku,
co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem NWZD.
§ 24
Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów:
(a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
(b) wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, członków Zarządu oraz
członków Komisji Rewizyjnej;
(c) rozpatrywanie sprawozdań okresowych przedstawianych przez władze
Związku;
(d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, w całości lub
każdemu z członków Zarządu oddzielnie, na podstawie wniosku Komisji
Rewizyjnej;
(e) podejmowanie uchwał o odwołaniu Prezesa, członków Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej;
(f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia
lub zawieszenia w prawach członkowskich;
(g) uchwalanie głównych kierunków i programów działania ŚLZSzach;
(h) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze
Związku;
(i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego ŚLZSzach;
(j) zatwierdzanie regulaminu działania Kolegium Sędziów oraz innych
autonomicznych komisji;
(k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
WZD;
(l) powoływanie komisji do załatwienia określonych przez WZD spraw;
(m) uchwalanie wewnętrznych przepisów regulujących działalność
Związku;
(n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku oraz o oszacowaniu
i przeznaczeniu jego majątku;
§ 25
Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Delegatów.
Procedura głosowania
1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów ŚLZSzach określone
zostały w § 21, p. 2 i 3 niniejszego Statutu. Zasady procedowania określa
Regulamin Obrad zatwierdzany przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym
biorą udział wyłącznie delegaci z głosem stanowiącym.
3. WZD wybiera kolejno Prezesa ŚLZSzach, pozostałych członków Zarządu
oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. WZD dokonuje wyboru Prezesa ŚLZSzach spośród kandydatów
zgłoszonych pisemnym wnioskiem do Biura Związku nie później niż 21 dni
przed terminem WZD. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co
najmniej jednego delegata i winno zawierać zgodę kandydata, założenia
programowe i zostać opublikowane na stronie internetowej ŚLZSzach nie
później niż 14 dni przed terminem WZD.
5. Wszyscy pozostali kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej
liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich
zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala
listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku
alfabetycznym nazwisk kandydatów.
6. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych
nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos
uważa się za nieważny, jeśli:
(a) liczba nieskreślonych kandydatów jest większa niż ustalona, względnie
maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego
organu władzy. Przewodniczący WZD ma obowiązek, przed
rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka liczba
członków władz jest wybierana w danym głosowaniu.
(b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.
7. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza
głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.
8. Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest
brane pod uwagę.
9. Prezesem ŚLZSzach wybrany zostaje w I turze kandydat, który otrzyma
więcej niż połowę oddanych głosów.
10. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II
turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą
liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który
otrzyma większą liczbę głosów, nawet jeśli nie osiągnie połowy możliwej
liczby głosów.
11. Przed przystąpieniem do wyborów członków Zarządu, nowo wybrany
Prezes ma prawo określić liczbę pozostałych wybieranych członków
Zarządu w przedziale między 8-11 osób.
12. Wybranymi do Zarządu w I turze zostają kandydaci, w liczbie nie
większej niż wskazana przez Prezesa, którzy uzyskali największą liczbę
głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanej liczby głosów.
13. Jeżeli liczba osób wybranych w ten sposób do Zarządu jest równa liczbie
wybieranych członków zaproponowanych przez Prezesa, wybory są
zakończone. W przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza
wybory uzupełniające.
14. Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały
największą liczbę głosów w wyborach podstawowych, a nie zostały
wybrane. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest
do co najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia
składu Zarządu. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów, przy czym nie jest wymagane przekroczenie
połowy liczby oddanych głosów.
15. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
16. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych wybranych
przez WZD Komisji, musi nastąpić nie później niż w 14 dni po terminie
WZD. Zarząd o wynikach wyborów oraz o szczegółach ukonstytuowania się
poszczególnych organów władz Związku, powiadamia niezwłocznie
właściwe organy rejestrowe oraz nadzorcze zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd
publikuje niezwłocznie w witrynie internetowej ŚLZSzach.
17. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Obrad przez WZD,
obowiązuje ten regulamin, który został przyjęty przez poprzednie WZD.
§ 26
Zarząd Związku
1. Zarząd jest najwyższym organem władzy Związku, w okresie pomiędzy
Walnymi Zebraniami Delegatów.
2. Zarząd, kierujący działalnością Związku, zarządza majątkiem i sprawami
Związku oraz wypełnia z należytą starannością obowiązki związane z
obrotem finansowo-gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów
prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez WZD.
3. Zarząd składa się z 9 do 12 członków, w tym prezesa, wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika. Ilość wybieranych członków Zarządu na okres
kadencji, poza Prezesem, ustala WZD na wniosek Prezesa w drodze
uchwały, przed przystąpieniem do wyborów władz Związku.
4. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu
przewodniczy Prezes.
5. Prezes kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami
Zarządu. Zakres kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu
określa Regulamin Pracy Zarządu ŚLZSzach, przyjęty w drodze uchwały
Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu ŚLZSzach odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące.
7. W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami, Zarząd może podejmować
uchwały w trybie określonym w Regulaminie Głosowań Elektronicznych,
przyjętym w ramach uchwały Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów,
decyduje głos przewodniczącego obrad.
9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Związku wykraczających poza zwykły zarząd oraz podpisywaniu umów
i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch
członków Zarządu - w tym Prezesa lub osoby przez niego
upełnomocnionej.
10. Zarząd do prowadzenia spraw Związku może w drodze uchwały utworzyć
Biuro ŚLZSzach i zatrudniać jego pracowników.
11. Zarząd może w drodze uchwały powoływać i odwoływać Dyrektora Biura
ŚLZSzach, w tym ustalać zakres jego obowiązków i uprawnień, a także
udzielać Dyrektorowi pełnomocnictwa do zwykłego zarządu w imieniu
Związku.
12. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach bez
usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach
członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów
o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.
13. Członek Zarządu ŚLZSzach nie może:
(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej;
(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą konkurencyjną
w stosunku do realizacji działań statutowych ŚLZSzach;
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
§ 27
Do kompetencji Zarządu ŚLZSzach należy m.in.:
1. Realizowanie uchwał WZD;
2. Zwoływanie WZD oraz przygotowanie stosownej do tego celu
dokumentacji, w tym opracowanie i składanie sprawozdań z działalności
Związku;
3. Interpretacja Statutu, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych;
4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego
i wspierającego;
5. Powoływanie komisji oraz innych jednostek organizacyjnych ŚLZSzach;
6. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych ŚLZSzach;
7. Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych ŚLZSzach;
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, w tym uchwalanie planów
działania i planów finansowych oraz wyznaczanie osób uprawnionych do
podpisywania dokumentów finansowych;
9. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem
sportu szachowego na terenie okręgu;
10. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych ŚLZSzach i ich
terminowe przekazanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11. Uchwalanie przepisów dotyczących sportu szachowego na terenie
swojego działania, w tym:
(a) zasad współzawodnictwa sportowego i zawodów szczebla okręgowego;
(b) zasad powoływania kadry okręgu;
(c) zasad przynależności klubowych;
(d) praw i obowiązków zawodników;
12. Powoływanie kadry i reprezentacji okręgu;
13. Planowanie działalności szkoleniowej, w tym powoływanie i współpraca
z trenerami kadry okręgu;
14. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;
15. Reprezentowanie ŚLZSzach i działanie w jego imieniu w kontaktach
z władzami samorządowymi, w tym realizowanie zadań z zakresu rozwoju
i popularyzacji dyscypliny sportowej szachy;
16. Podejmowanie uchwał dotyczących przynależności do innych organizacji,
w związku z realizowaniem celów statutowych Związku;
17. Rozpatrywanie i wnioskowanie o przyznanie odznaczeń sportowych
i okolicznościowych dla członków Związku;
§ 28
Prezes ŚLZSzach
1. Prezes ŚLZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, kieruje
działalnością Zarządu ŚLZSzach, reprezentuje Związek na zewnątrz,
zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad
przestrzeganiem Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał Związku.
2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes ŚLZSzach, lub działający
w jego zastępstwie Wiceprezes, może zarządzić głosowanie elektroniczne,
zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Głosowań
Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych
i niecierpiących zwłoki.
3. Prezes ŚLZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes,
reprezentuje pracodawcę dla osób zatrudnionych w Biurze Związku.
4. W przypadku śmierci Prezesa, choroby uniemożliwiającej kierowanie
Związkiem, rezygnacji z funkcji lub innych przyczyn skutkujących
zawieszeniem w pełnieniu funkcji, obowiązki do czasu wyboru nowego
Prezesa przejmuje wskazany przez Zarząd Wiceprezes Zarządu. Wybory
Prezesa winny zostać przeprowadzone w terminie 3 miesięcy
od zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością ich przeprowadzenia.
§ 29
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez
Walne Zebranie Delegatów.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów
Związku z głosem doradczym.
5. Członek Komisji Rewizyjnej ŚLZSzach nie może:
(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie;
(b) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz
osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli statutowej i
finansowo-gospodarczej działalności Związku. Sprawozdanie z kontroli
powinno zostać opublikowane na stronie internetowej ŚLZSzach.
2. Składanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Zarządowi ŚLZSzach.
3. Występowanie do Zarządu ŚLZSzach z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli, żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Składanie sprawozdań z swojej działalności na WZD.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi w całości, bądź w stosunku
do każdego członka Zarządu oddzielnie.
6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku, przygotowanego przez
uprawniony podmiot zewnętrzny, zgodnie z wymaganiami ustawy
o rachunkowości oraz opublikowanymi do tej ustawy rozporządzeniami.
7. Zwołanie WZD, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
lub w trybie niezgodnym z Statutem.
8. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie
stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu przez Zarząd, a także prawo
żądania zwołania zebrania Zarządu.
§ 31
Realizacja Działań Statutowych
1. W strukturze Związku mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne
oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu
ŚLZSzach.
2. Do komisji zwyczajnych zalicza się m.in.:
(a) Komisję Sportową;
(b) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu;
(c) Komisję Młodzieżową;
(d) Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych;
(e) Komisję ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego;
(f) Komisję ds. Dopingu;
(g) Komisję ds. Promocji;
(h) Komisję ds. Szachów w Szkołach;
(i) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej;
(j) Komisję Kompozycji Szachowej;
(k) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych;
(l) Komisję Historyczną;
(m) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny;
3. Do komisji autonomicznych zalicza się:
(a) Kolegium Sędziów;
(b) Kolegium Trenerów;
4. Regulaminy działania komisji autonomicznych zatwierdza WZD.
5. Zarząd ŚLZSzach ma prawo powoływać dowolne komisje zwyczajne
niezbędne do realizacji zadań statutowych.


Rozdział 5
Nagrody i wyróżnienia
§ 32
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla szachów
członków ŚLZSzach, instytucji, organizacji, klubów sportowych oraz innych
osób fizycznych i prawnych, w tym zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów i działaczy, wnoszących znaczny wkład w rozwój życia
szachowego.
2. Związek ma prawo występowania o nadanie odznaczeń członkom
ŚLZSzach, instytucjom, organizacjom, klubom sportowym oraz innym
osobom fizycznym i prawnym, w tym zawodnikom, trenerom,
instruktorom, sędziom i działaczom, wnoszącym znaczny wkład w rozwój
życia szachowego.
3. Organem właściwym z zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie
nagród i wyróżnień ŚLZSzach jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.
4. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania
określają regulaminy i przepisy wewnętrzne Związku.


Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 33
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych
postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo
nakładania kar na członków Związku, działaczy, zawodników, sędziów,
trenerów i instruktorów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa, o ile nie
regulują tego postanowienia regulaminu dyscyplinarnego ogłoszone
w Kodeksie Szachowym, wewnętrzny regulamin dyscyplinarny uchwalony
przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego musi obowiązywać zasada
dwuinstancyjności.
4. Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu jest WZD.


Rozdział 7
Majątek i fundusze ŚLZSzach
§ 34
1. Majątek ŚLZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne. Fundusze ŚLZSzach są tworzone m.in.:
(a) ze składek członkowskich;
(b) z wpływów z zawodów organizowanych przez ŚLZSzach;
(c) z dotacji na realizację zadań publicznych;
(d) z wpływów z działalności statutowej;
(e) z wpływów z działalności gospodarczej, przeznaczonych w całości
na realizacje celów statutowych;
(f) z darowizn;
(g) od sponsorów;
(h) z innych wpływów uzyskanych z działalności ŚLZSzach;
2. Wysokość składek członkowskich i opłat licencyjnych określa Zarząd
Związku w formie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego ŚLZSzach.
§ 35
Działającym w imieniu ŚLZSzach zabrania się:
(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ŚLZSzach
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”;
(b) przekazywania majątku ŚLZSzach na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
(c) wykorzystywania majątku ŚLZSzach na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego;
(d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie ŚLZSzach, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe;


Rozdział 8
Rozwiązanie się ŚLZSzach
§ 36
1. Rozwiązanie Związku może być uchwalone przez Walne Zebranie
Delegatów wyłącznie wtedy, gdy taki wniosek zostanie umieszczony
w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu o terminie
zwołania WZD. W ramach powiadomienia, którego tryb określono w § 23,
należy przedstawić projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający
zapoznanie się z nim.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów
określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku oraz
ustanawia Likwidatora.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku,
nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z późniejszymi zmianami).


Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 37
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w szachy,
przeprowadzenie zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników oraz
przestrzegania dyscypliny, normują przepisy Polskiego Związku Szachowego
zawarte w Kodeksie szachowym oraz uchwalone na ich podstawie przez
Zarząd regulaminy rozgrywek.
§ 38
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu
Delegatów oraz Zarządowi Związku w części należącej do jego
kompetencji.
2. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w Związku
przysługuje Zarządowi.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, które wskutek wniesionego
odwołania zmieniają ogłoszoną decyzję Zarządu, posiadają moc
obowiązującą od dnia uchwalenia.
§ 39
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się
postanowieniem sądu rejestrowego.

Dane kontaktowe

 ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice
 Telefon: +48 506 153 142
 E-mail: szs.kontakt@gmail.com
 NIP: 626-26-33-264

Warto odwiedzić

Nasza misja

Śląski Związek Szachowy został założony w 1924 roku. Nasza misja to rozwój i popularyzacja królewskiej gry oraz koordynacja działań klubów i sekcji szachowych z terenu całego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.
© Copyright 2020 Śląski Związek Szachowy. Wdrożenie: Rafał Faron