Statut

pdf-icon Statut Śląskiego Związku Szachowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Śląski Związek Szachowy - w skrócie SlZSzach - zwany dalej „ Związkiem" jest związkiem stowarzyszeń.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa śląskiego, a siedzibą
miasto Katowice lub inne na terenie działania.
2. Miejsce wykonywania zarządu Związku określa Zarząd stosowną uchwałą.

§ 3

Związek działa zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
=> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami),
=> Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym Statutem.
=>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 29 maja 2003 r. poz. 873)

§ 4

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i znak Związku są prawnie zastrzeżone.

§ 5

Związek może być członkiem Polskiego Związku Szachowego, zwanego dalej PZSzach lub innych związków i stowarzyszeń, w tym również międzynarodowych o podobnym profilu i celu działania.

§ 6

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, proporzec i sztandar oraz wydawać komunikaty lub inne wydawnictwa.

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby działania

§ 7

1. Celem działania Związku jest rozwój i popularyzacja gry szachowej oraz koordynacja działań klubów i sekcji szachowych z terenu województwa ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.
2. Reprezentowanie interesów sportu szachowego na terenie działania wobec władz państwowych, samorządowych oraz PZSzach.

§ 8

Związek realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1. zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w dyscyplinie sportu szachy
2. organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportu szachy.
3. prowadzenie ewidencji i klasyfikacji szachowej wg obowiązujących regulaminów dla:
o klubów (jednostek organizacyjnych),
o zawodników,
o sędziów,
o trenerów - instruktorów,
o innych osób fizycznych działających w dyscyplinie sportu szachy,
4. opracowanie i realizacje planów sportowych i szkoleniowych w zakresie powołanych kadr zawodniczych,
5. współpracę w zakresie szkolenia oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, sędziowskiej oraz organizacyjno-menedżerskiej,
6. wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
7. stosowanie w działalności statutowej wszelkich innych środków zgodnych z prawem, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu szachowego,
8. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku,
9. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych, a także odnośnych przepisów regulujących dyscypliną sportową szachy.
10. realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje działające w ramach kultury fizycznej i sportu.
11. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z Ustawy o instytucjach pożytku publicznego.

§ 9

1. W celu realizacji zadań statutowych Związek może czerpać środki z:
· dotacji,
· składek,
· darowizn.
· i innych opłat regulaminowych
2. Związek może uczestniczyć w obrocie gospodarczym i kapitałowym oraz prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne, oraz inne jednostki organizacyjne jako:
1. Członkowie zwyczajni
2. Członkowie honorowi
3. Członkowie wspierający

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi są:
a) kluby sportowe,
b) inne jednostki organizacyjne działające w dyscyplinie sportu szachy.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Związku,
2) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
3) biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez swych delegatów, do władz Związku,
4) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
5) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych poprzez akty prawne lub uchwały organów statutowych,
6) odwołań do Walnego Zebrania Delegatów decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków.
4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnej działalności na rzecz, rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w szachach oraz realizacji zadań statutowych Związku,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Związku,
3) prowadzenia działalności popularyzującej grę w szachy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń wobec Związku w wysokości i terminach ustalonych przez władze Związku,
5) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek,
6) czynnego wspierania realizacji celów o których mowa w § 7.
5. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) skreślenia z listy członków Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu wynikającej z zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3) wykluczenia przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub rażącego naruszenia regulaminów, uchwał i innych decyzji władz Związku,
4) rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem.
6. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez władze Związku w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku. Zawieszenie w prawach polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.
7. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomieniu o podjętej uchwale poprzez Zarząd.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności Związku.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów w drodze uchwały na wniosek Zarządu lub Komisji Wnioskowej Walnego Zebrania Delegatów.
3. Członek honorowy ma prawo udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Związek, a w szczególności w Walnych Zebraniach Delegatów z prawem zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.
4. Członek honorowy posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich i innych opłat statutowych na rzecz Związku.
6. Utrata godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana ideą działalności Związku, która w tym celu zadeklarowała wspieranie statutowych celów Związku. Osoba prawna działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji określonej przez władze Związku.
3. Członek wspierający może brać udział we wszelkich imprezach organizowanych przez Związek a także w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym.
4. Członek wspierający posiada bierne prawo wyborcze, realizowane przez swojego przedstawiciela.
5. Członek wspierający ma prawo wycofać swoją przynależność do Związku w formie pisemnej informacji Zarządu o tym fakcie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 14

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.
2. Wyboru władz dokonuje się, w głosowaniu tajnym.
3. Do władz Związku zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów lecz nie mniej niż 50% oddanych głosów.
4. Walne Zebranie Delegatów wybiera oddzielnie Prezesa Zarządu.
5. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego Prezesa i delegatów.
6. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez Delegatów.

§ 16

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz powinien zostać uzupełniony.
2. Liczba dokoptowanych członków Zarządu względnie Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów.
3. W razie ustąpienia Prezesa w czasie, pomiędzy Walnymi Zebraniami, Zarządowi przysługuje prawo wyznaczenia spośród członków Zarządu osoby pełniącej obowiązki Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów, które obligatoryjnie w porządku obrad musi przewidywać wybór Prezesa na pozostały okres kadencji Zarządu.

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą:
· członkowie zwyczajni - jeden mandat,
· członkowie zwyczajni posiadający - wg. stanu na dzień podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów - zespoły szczebla centralnego - dodatkowy jeden mandat,
· członkowie honorowi - jeden mandat
3. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym mają:
· członkowie Wspierający,
· członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami o których mowa w pkt. 2
· zaproszeni goście.

§ 18

1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne w przypadku udziału nie mniej niż 50% zarejestrowanych członków zwyczajnych, w pierwszym terminie.
2. W drugim terminie do 30 minut po czasie pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
2. wybór Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. nadawanie i pozbawianie godności członka Honorowego Związku,
7. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu dotyczących indywidualnego członka Związku,
8. zatwierdzanie regulaminów działania Kolegium Sędziów oraz innych autonomicznych Komisji,
9. podejmowanie uchwał o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
11. powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw.
12. ustanawianie wewnętrznych przepisów regulujących działalność Związku.

§ 20

1. Walne Zebranie Delegatów może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Walne Zebranie Delegatów, jako sprawozdawcze, zwołuje Zarząd w środku kadencji.
3. Wraz z upływem 4-letniej kadencji Zarząd zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia Delegatów co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na skutek:
· uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
· jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej,
· wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
· jednoczesnego ustąpienia co najmniej 1/3 członków Zarządu,
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały. Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Delegatów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ V

Zarząd

§ 21

1. Zarząd Związku jest najwyższym organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów który kieruje działalnością Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, ponosząc odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd składa się z 9 do 11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ilość wybieranych członków Zarządu na okres kadencji, poza Prezesem, ustala na wniosek Prezesa w drodze uchwały Walne Zebranie Delegatów przed przystąpieniem do wyborów.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Związek wobec innych instytucji.
4. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes.
5. Prezes kieruje działalnością Związku w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące .
7. Zarząd do prowadzenia spraw Związku może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wykraczających poza zwykły zarząd oraz podpisywaniu umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa lub osoby przez niego upełnomocnionej.
2. Zarząd może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierownika Biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Związku.
3. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Związku oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu, obejmującego kompetencje i obowiązki, należy m. in.:
1. realizowanie zadań z zakresu rozwoju i popularyzacji dyscypliny sportowej szachy.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
5. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym celu,
6. powoływanie Komisji i uchwalanie dla nich regulaminów,
7. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku,
8. przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Związku,
9. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów,
10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu do innych związków lub stowarzyszeń w tym również międzynarodowych,
12. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

ROZDZIAŁ VI

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku,
2. wystosowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów,
4. składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi w całości, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,
5. zwołanie Walnego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
6. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu przez Zarząd, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.

§ 26

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach Związku podlegających ocenie tej Komisji.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ VII

Nagrody i wyróżnienia

§ 27

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla szachów członków Związku oraz inne osoby fizyczne i prawne wnoszące znaczny wkład w rozwój życia szachowego.

§ 28

Związek ma prawo występować o nadanie odznaczeń członkom Związku oraz innym osobom fizycznym i prawnym wnoszącym znaczny wkład w rozwój życia szachowego.

§ 29

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy.

ROZDZIAŁ VIII

Kary

§ 30

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku, działaczy, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa, o ile nie regulują tego postanowienia regulaminu dyscyplinarnego ogłoszone w Kodeksie Szachowym, wewnętrzny regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego musi obowiązywać zasada dwuinstancyjności.
4. Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu jest Walne Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ IX

Majątek i fundusze SZSzach

§ 31

Majątek i fundusze SZSzach.
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze postawione do Jego dyspozycji.
2. Majątek Związku może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 32

Źródłami powstania majątku Związku są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje,
c) dywidendy należne Związkowi w spółkach, darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) wpływy z działalności gospodarczej i inne przewidziane prawem.

§ 33

1. Środki pieniężne niezależnie od źródła ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Związku, z uwzględnieniem rezerwy kasowej. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Związek może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ X

Zmiana statutu. Rozwiązanie Związku

§ 35

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Związku może być uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów - członków zwyczajnych Związku.
2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Związku może być uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów wyłącznie wtedy , gdy sprawa ta zostanie umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów przedstawionym w zawiadomieniu. Do zawiadomienia określonego w § 23 należy przedstawić projekt stosownej uchwały w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.)

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 36

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w szachy, przeprowadzenie zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników oraz przestrzegania dyscypliny, normują przepisy Polskiego Związku Szachowego zawarte w Kodeksie szachowym oraz uchwalone na ich podstawie przez Zarząd regulaminy rozgrywek.

§ 37

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku w części należącej do jego kompetencji..
2. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w Związku przysługuje Zarządowi.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, które wskutek odwołania, zmieniają ogłoszoną decyzję Zarządu mają moc obowiązującą od dnia uchwalenia.

§ 38

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowieniem sądu rejestrowego.

Dane kontaktowe

Śląski Związek Szachowy

ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze

Tel: +48 508-790-323

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza misja

Śląski Związek Szachowy został założony w 1924 roku. Nasza misja to rozwój i popularyzacja królewskiej gry oraz   koordynacja   działań  klubów  i  sekcji  szachowych z terenu całego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.