• Śląski Związek Szachowy w Katowicach

Statut

pdf-icon Statut Śląskiego Związku Szachowego

Uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów
Śląskiego Związku Szachowego
w dniu 14.06.2015 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Śląski Związek Szachowy, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ŚLZSzach”, jest związkiem sportowym, zrzeszającym stowarzyszenia, kluby i organizacje szachowe.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Fédération Silésie des Echecs” lub „Silesian Chess Federation”.

 
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar województwa śląskiego, a siedzibą miasto Katowice lub inne na terenie działania.
2. Miejsce wykonywania zarządu Związku określa Zarząd stosowną uchwałą.
3. Dla realizacji swoich celów Związek działa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3
1. ŚLZSzach jest członkiem Polskiego Związku Szachowego, zwanego dalej PZSzach.
2. Związek może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń, w tym również międzynarodowych, o podobnym profilu i celu działania.


§ 4
Związek działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zapisami niniejszego Statutu oraz zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIDE i ECU.


§ 5
Związek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.


§ 6
Związek może prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.


§ 7
Związek jest organizacją typu non for profit, a ewentualne dochody przeznacza w całości na realizację zadań statutowych oraz w zakresie pożytku publicznego.


§ 8
1. Związek posiada logo, którego wzór określa Zarząd stosowną uchwałą.
2. Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, proporzec i sztandar oraz wydawać komunikaty lub inne wydawnictwa.


Rozdział 2
Cele i działania statutowe


§ 9
1. Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań innych stowarzyszeń, klubów i sekcji szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej i kompozycji szachowej oraz ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie szachowym.
2. Reprezentowanie interesów sportu szachowego wobec odpowiednich władz oraz wobec PZSzach. 3. Celem związku jest również prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów.


§ 10
Cele, o których mowa § 9, Związek realizuje w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w dyscyplinie sportu szachy;
2. Organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportu szachy;
3. Prowadzenie ewidencji i klasyfikacji szachowej wg obowiązujących przepisów i regulaminów dla:
- klubów (jednostek organizacyjnych), - zawodników, - sędziów, - trenerów, - instruktorów,
- innych osób fizycznych działających w dyscyplinie sportu szachy;
4. Opracowanie i realizacje planów sportowych i szkoleniowych w zakresie powołanych kadr zawodniczych;
5. Współpracę w zakresie szkolenia oraz doskonalenie kadry trenersko instruktorskiej, sędziowskiej oraz organizacyjno-menedżerskiej;
6. Wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych;
7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;
8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych, a także przepisów regulujących dyscyplinę sportową szachy;
10. Realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje działające w ramach kultury fizycznej i sportu;
11. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z ustawy o instytucjach pożytku publicznego;
12. Podejmowanie innych działań, które okażą się celowe dla rozwoju sportu szachowego;


§ 11
W celu realizacji zadań statutowych, Związek może pozyskiwać środki z następujących źródeł:
(a) składki członkowskie,
(b) inne opłaty regulaminowe,
(c) dotacje,
(d) darowizny.


§ 12
Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację swoich celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział 3
Członkowie Związku


§ 13
Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne, jako:
1. Członkowie zwyczajni,
2. Członkowie honorowi,
3. Członkowie wspierający.


§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, których akt założycielski, statut lub umowa przewiduje prowadzenie działalności w sporcie szachowym.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu ŚLZSzach, na wniosek zainteresowanego podmiotu.


§ 15
1. Osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla ŚLZSzach mogą otrzymać godność członka honorowego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów, na wniosek Zarządu ŚLZSzach lub Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Delegatów.


§ 16
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność związaną z sportem szachowym, które zadeklarowały wspieranie celów statutowych ŚLZSzach. Osoba prawna działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.
2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd ŚLZSzach w drodze uchwały, w odpowiedzi na wniosek zainteresowanego.


§ 17
1. Członkowie zwyczajni ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Związku;
(b) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
(c) biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez swych delegatów, do władz Związku;
(d) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
(e) uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych poprzez regulaminy lub uchwały organów statutowych;
(f) odwołania do Walnego Zebrania Delegatów od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków;
2. Członkowie zwyczajni ŚLZSzach są zobowiązani do:
(a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej
oraz dbania o właściwy wizerunek sportu szachowego i ŚLZSzach;
(b) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Związku;
(c) prowadzenia działalności popularyzującej grę w szachy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
(d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń wobec Związku w wysokości i terminach ustalonych przez władze Związku;
(e) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek;
(f) czynnego wspierania realizacji celów, o których mowa w § 9 oraz § 10;
3. Członkostwo zwyczajne ŚLZSzach ustaje w przypadku:
(a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
(b) skreślenia z listy członków Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu wynikającej z zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy;
(c) wykluczenia przez Zarząd na mocy prawomocnej uchwały, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub rażącego naruszenia regulaminów, uchwał i innych decyzji władz Związku;
(d) rozwiązania się klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym;
4. Członek zwyczajny ŚLZSzach może być zawieszony w prawach członkowskich przez władze Związku z powodu braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów statutowych Związku lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku. Zawieszenie w prawach polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale podjętej przez Zarząd.


§ 18
1. Członkowie honorowi ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów z głosem doradczym;
(b) posiadają bierne prawo wyborcze;
(c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
(d) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
(e) zwolnienia z opłacania składek członkowskich i innych opłat statutowych na rzecz Związku;
2. Utrata godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Delegatów.


§ 19
1. Członkowie wspierający ŚLZSzach mają prawo do:
(a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Delegatów z głosem doradczym;
(b) posiadają bierne prawo wyborcze, realizowane przez swojego przedstawiciela;
(c) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Związek;
2. Utrata statusu członka wspierającego, następuje w wyniku wycofania się przez niego z przynależności do Związku lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów.


Rozdział 4
Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura


§ 20
Władzami ŚLZSzach są:
(a) Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej WZD,
(b) Zarząd,
(c) Komisja Rewizyjna.


§ 21
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚLZSzach trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym WZD.
2. WZD wybiera oddzielnie Prezesa Zarządu.
3. Funkcję Prezesa Zarządu ŚLZSzach można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
4. Członków Zarządu wybiera WZD spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego Prezesa oraz przez delegatów.
5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera WZD spośród kandydatów zgłoszonych przez Delegatów.


§ 22
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Związku w trakcie ich kadencji, skład osobowy tych władz powinien zostać uzupełniony bez zwoływania w tym celu WZD.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu, względnie Komisji Rewizyjnej, nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tych organów, wybranych przez delegatów na WZD.
3. W razie ustąpienia Prezesa w czasie pomiędzy WZD, Zarządowi przysługuje prawo wyznaczenia spośród członków Zarządu osoby pełniącej obowiązki Prezesa do czasu najbliższego WZD, które obligatoryjnie w porządku obrad musi przewidywać wybór Prezesa na pozostały okres kadencji Zarządu.
4. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie pomiędzy WZD, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo ponownego ukonstytuowania się.
5. W przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na WZD, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.


§ 23
Walne Zebranie Delegatów
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą:
(a) członkowie zwyczajni - jeden mandat,
(b) członkowie zwyczajni posiadający - wg stanu na dzień podjęcia uchwały o zwołaniu WZD - drużyny szczebla centralnego Ekstraligi lub I Ligi - dodatkowy jeden mandat.
3. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym:
(a) członkowie honorowi,
(b) członkowie wspierający,
(c) członkowie Zarządu ŚLZSzach i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami, o których mowa w punkcie 2,
(d) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd ŚLZSzach.
4. Zarząd ŚLZSzach jest zobowiązany do powiadomienia swoich członków o terminie, miejscu i porządku obrad WZD przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu za pośrednictwem strony internetowej ŚLZSzach oraz pocztą elektroniczną, wysłaną na potwierdzone przez członków zwyczajnych adresy e-mail.
5. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne (pod warunkiem prawidłowości jego zwołania) w przypadku udziału w nim nie mniej niż 50% zarejestrowanych członków zwyczajnych, w pierwszym terminie. W drugim terminie - do 30 minut po czasie pierwszego terminu - bez względu na ilość obecnych.
6. Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% delegatów, spośród uprawnionych do głosowania na danym WZD.
7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów, spośród delegatów uprawnionych do głosowania na danym WZD. Zmiana Statutu może być uchwalona przez WZD wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta zostanie umieszczona w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu o terminie zwołania WZD. W ramach powiadomienia należy przedstawić projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
8. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów, spośród delegatów uprawnionych do głosowania na danym WZD.
9. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne
10. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd ŚLZSzach raz na 2 lata, jako sprawozdawcze. Wraz z upływem swojej 4-letniej kadencji, Zarząd zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej NWZD, jest zwoływane na skutek:
(a) uchwały WZD,
(b) uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów,
(c) uchwały Komisji Rewizyjnej, podjętej większością 2/3 głosów,
(d) wniosku przynajmniej 50% członków zwyczajnych,
(e) jednoczesnego ustąpienia co najmniej 50% członków Zarządu.
12. NWZD zwołuje Zarząd w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia opisanego w punkcie 11. NWZD może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, które obejmowała uchwała lub wniosek o jego zwołanie.
13. Jeżeli po złożeniu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wpłyną kolejne wnioski, to Zarząd ma prawo zwołać jedno NWZD, które będzie obradowało nad wszystkimi wnioskami. W takim przypadku termin zwołania NWZD liczony jest od daty pierwszego wniosku, a wszystkie pozostałe wnioski muszą wpłynąć na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem NWZD.
14. Jeżeli NWZD jest zwoływane w celu dokonania zmian w Statucie (na przykład w związku z koniecznością dostosowania go do zmian w przepisach prawa), to szczegółowe propozycje w tym zakresie powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Związku, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem NWZD.


§ 24
Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów:
(a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
(b) wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
(c) rozpatrywanie sprawozdań okresowych przedstawianych przez władze Związku;
(d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, w całości lub każdemu z członków Zarządu oddzielnie, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
(e) podejmowanie uchwał o odwołaniu Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
(f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia
lub zawieszenia w prawach członkowskich;
(g) uchwalanie głównych kierunków i programów działania ŚLZSzach;
(h) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku;
(i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego ŚLZSzach;
(j) zatwierdzanie regulaminu działania Kolegium Sędziów oraz innych autonomicznych komisji;
(k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady WZD;
(l) powoływanie komisji do załatwienia określonych przez WZD spraw;
(m) uchwalanie wewnętrznych przepisów regulujących działalność Związku;
(n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku oraz o oszacowaniu i przeznaczeniu jego majątku;


§ 25
Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Delegatów.
Procedura głosowania
1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów ŚLZSzach określone zostały w § 21, p. 2 i 3 niniejszego Statutu. Zasady procedowania określa Regulamin Obrad zatwierdzany przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym biorą udział wyłącznie delegaci z głosem stanowiącym.
3. WZD wybiera kolejno Prezesa ŚLZSzach, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. WZD dokonuje wyboru Prezesa ŚLZSzach spośród kandydatów zgłoszonych pisemnym wnioskiem do Biura Związku nie później niż 21 dni przed terminem WZD. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co najmniej jednego delegata i winno zawierać zgodę kandydata, założenia programowe i zostać opublikowane na stronie internetowej ŚLZSzach nie później niż 14 dni przed terminem WZD.
5. Wszyscy pozostali kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.
6. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uważa się za nieważny, jeśli: (a) liczba nieskreślonych kandydatów jest większa niż ustalona, względnie maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego organu władzy. Przewodniczący WZD ma obowiązek, przed rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka liczba członków władz jest wybierana w danym głosowaniu.
(b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.
7. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.
8. Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest brane pod uwagę.
9. Prezesem ŚLZSzach wybrany zostaje w I turze kandydat, który otrzyma więcej niż połowę oddanych głosów.
10. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II turę z udziałem dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który otrzyma większą liczbę głosów, nawet jeśli nie osiągnie połowy możliwej liczby głosów.
11. Przed przystąpieniem do wyborów członków Zarządu, nowo wybrany Prezes ma prawo określić liczbę pozostałych wybieranych członków Zarządu w przedziale między 8-11 osób.
12. Wybranymi do Zarządu w I turze zostają kandydaci, w liczbie nie większej niż wskazana przez Prezesa, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanej liczby głosów.
13. Jeżeli liczba osób wybranych w ten sposób do Zarządu jest równa liczbie wybieranych członków zaproponowanych przez Prezesa, wybory są zakończone. W przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza wybory uzupełniające.
14. Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w wyborach podstawowych, a nie zostały wybrane. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest do co najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia składu Zarządu. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie jest wymagane przekroczenie połowy liczby oddanych głosów.
15. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
16. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych wybranych przez WZD Komisji, musi nastąpić nie później niż w 14 dni po terminie WZD. Zarząd o wynikach wyborów oraz o szczegółach ukonstytuowania się poszczególnych organów władz Związku, powiadamia niezwłocznie właściwe organy rejestrowe oraz nadzorcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje niezwłocznie w witrynie internetowej ŚLZSzach.
17. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Obrad przez WZD, obowiązuje ten regulamin, który został przyjęty przez poprzednie WZD.


§ 26
Zarząd Związku
1. Zarząd jest najwyższym organem władzy Związku, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.
2. Zarząd, kierujący działalnością Związku, zarządza majątkiem i sprawami Związku oraz wypełnia z należytą starannością obowiązki związane z obrotem finansowo-gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez WZD.
3. Zarząd składa się z 9 do 12 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ilość wybieranych członków Zarządu na okres kadencji, poza Prezesem, ustala WZD na wniosek Prezesa w drodze uchwały, przed przystąpieniem do wyborów władz Związku.
4. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes.
5. Prezes kieruje działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu ŚLZSzach, przyjęty w drodze uchwały Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu ŚLZSzach odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
7. W okresach pomiędzy swymi posiedzeniami, Zarząd może podejmować uchwały w trybie określonym w Regulaminie Głosowań Elektronicznych, przyjętym w ramach uchwały Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wykraczających poza zwykły zarząd oraz podpisywaniu umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa lub osoby przez niego upełnomocnionej.
10. Zarząd do prowadzenia spraw Związku może w drodze uchwały utworzyć Biuro ŚLZSzach i zatrudniać jego pracowników.
11. Zarząd może w drodze uchwały powoływać i odwoływać Dyrektora Biura ŚLZSzach, w tym ustalać zakres jego obowiązków i uprawnień, a także udzielać Dyrektorowi pełnomocnictwa do zwykłego zarządu w imieniu Związku.
12. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.
13. Członek Zarządu ŚLZSzach nie może:
(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Komisji Rewizyjnej;
(b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do realizacji działań statutowych ŚLZSzach;
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


§ 27
Do kompetencji Zarządu ŚLZSzach należy m.in.:
1. Realizowanie uchwał WZD;
2. Zwoływanie WZD oraz przygotowanie stosownej do tego celu dokumentacji, w tym opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Związku;
3. Interpretacja Statutu, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych;
4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego;
5. Powoływanie komisji oraz innych jednostek organizacyjnych ŚLZSzach;
6. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych ŚLZSzach;
7. Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych ŚLZSzach;
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, w tym uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych;
9. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem sportu szachowego na terenie okręgu;
10. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych ŚLZSzach i ich terminowe przekazanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11. Uchwalanie przepisów dotyczących sportu szachowego na terenie swojego działania, w tym:
(a) zasad współzawodnictwa sportowego i zawodów szczebla okręgowego;
(b) zasad powoływania kadry okręgu;
(c) zasad przynależności klubowych;
(d) praw i obowiązków zawodników;
12. Powoływanie kadry i reprezentacji okręgu;
13. Planowanie działalności szkoleniowej, w tym powoływanie i współpraca z trenerami kadry okręgu;
14. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku;
15. Reprezentowanie ŚLZSzach i działanie w jego imieniu w kontaktach z władzami samorządowymi, w tym realizowanie zadań z zakresu rozwoju i popularyzacji dyscypliny sportowej szachy;
16. Podejmowanie uchwał dotyczących przynależności do innych organizacji, w związku z realizowaniem celów statutowych Związku;
17. Rozpatrywanie i wnioskowanie o przyznanie odznaczeń sportowych i okolicznościowych dla członków Związku;


§ 28
Prezes ŚLZSzach
1. Prezes ŚLZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu ŚLZSzach, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał Związku.
2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes ŚLZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, może zarządzić głosowanie elektroniczne, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Głosowań Elektronicznych, a także podejmować decyzje w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki.
3. Prezes ŚLZSzach, lub działający w jego zastępstwie Wiceprezes, reprezentuje pracodawcę dla osób zatrudnionych w Biurze Związku.
4. W przypadku śmierci Prezesa, choroby uniemożliwiającej kierowanie Związkiem, rezygnacji z funkcji lub innych przyczyn skutkujących zawieszeniem w pełnieniu funkcji, obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa przejmuje wskazany przez Zarząd Wiceprezes Zarządu. Wybory Prezesa winny zostać przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością ich przeprowadzenia.


§ 29
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
5. Członek Komisji Rewizyjnej ŚLZSzach nie może:
(a) łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie;
(b) być osobą będącą małżonkiem lub małżonką członka Zarządu oraz osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
(c) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku. Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane na stronie internetowej ŚLZSzach.
2. Składanie protokołów z przeprowadzonych kontroli Zarządowi ŚLZSzach.
3. Występowanie do Zarządu ŚLZSzach z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
4. Składanie sprawozdań z swojej działalności na WZD.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi w całości, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku, przygotowanego przez uprawniony podmiot zewnętrzny, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz opublikowanymi do tej ustawy rozporządzeniami.
7. Zwołanie WZD, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie niezgodnym z Statutem.
8. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu przez Zarząd, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.


§ 31
Realizacja Działań Statutowych
1. W strukturze Związku mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu ŚLZSzach.
2. Do komisji zwyczajnych zalicza się m.in.:
(a) Komisję Sportową;
(b) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu;
(c) Komisję Młodzieżową;
(d) Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych;
(e) Komisję ds. Inicjatyw w zakresie Pożytku Publicznego;
(f) Komisję ds. Dopingu;
(g) Komisję ds. Promocji;
(h) Komisję ds. Szachów w Szkołach;
(i) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej;
(j) Komisję Kompozycji Szachowej;
(k) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych;
(l) Komisję Historyczną;
(m) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny;
3. Do komisji autonomicznych zalicza się:
(a) Kolegium Sędziów;
(b) Kolegium Trenerów;
4. Regulaminy działania komisji autonomicznych zatwierdza WZD.
5. Zarząd ŚLZSzach ma prawo powoływać dowolne komisje zwyczajne niezbędne do realizacji zadań statutowych.


Rozdział 5
Nagrody i wyróżnienia


§ 32
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla szachów członków ŚLZSzach, instytucji, organizacji, klubów sportowych oraz innych osób fizycznych i prawnych, w tym zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy, wnoszących znaczny wkład w rozwój życia szachowego.
2. Związek ma prawo występowania o nadanie odznaczeń członkom ŚLZSzach, instytucjom, organizacjom, klubom sportowym oraz innym osobom fizycznym i prawnym, w tym zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom, wnoszącym znaczny wkład w rozwój życia szachowego.
3. Organem właściwym z zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień ŚLZSzach jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny.
4. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy i przepisy wewnętrzne Związku.


Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna


§ 33
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku, działaczy, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa, o ile nie regulują tego postanowienia regulaminu dyscyplinarnego ogłoszone w Kodeksie Szachowym, wewnętrzny regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego musi obowiązywać zasada dwuinstancyjności.
4. Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu jest WZD.


Rozdział 7
Majątek i fundusze ŚLZSzach


§ 34
1. Majątek ŚLZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Fundusze ŚLZSzach są tworzone m.in.:
(a) ze składek członkowskich;
(b) z wpływów z zawodów organizowanych przez ŚLZSzach;
(c) z dotacji na realizację zadań publicznych;
(d) z wpływów z działalności statutowej;
(e) z wpływów z działalności gospodarczej, przeznaczonych w całości na realizacje celów statutowych;
(f) z darowizn;
(g) od sponsorów;
(h) z innych wpływów uzyskanych z działalności ŚLZSzach;
2. Wysokość składek członkowskich i opłat licencyjnych określa Zarząd Związku w formie Komunikatu Organizacyjno-Finansowego ŚLZSzach.


§ 35
Działającym w imieniu ŚLZSzach zabrania się:
(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ŚLZSzach w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
(b) przekazywania majątku ŚLZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
(c) wykorzystywania majątku ŚLZSzach na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
(d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ŚLZSzach, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;


Rozdział 8
Rozwiązanie się ŚLZSzach


§ 36
1. Rozwiązanie Związku może być uchwalone przez Walne Zebranie Delegatów wyłącznie wtedy, gdy taki wniosek zostanie umieszczony w porządku obrad WZD przedstawionym w powiadomieniu o terminie zwołania WZD. W ramach powiadomienia, którego tryb określono w § 23, należy przedstawić projekt stosownej uchwały, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku oraz ustanawia Likwidatora.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Rozdział 9
Postanowienia końcowe


§ 37
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w szachy, przeprowadzenie zawodów, podziału na klasy, zgłaszania zawodników oraz przestrzegania dyscypliny, normują przepisy Polskiego Związku Szachowego zawarte w Kodeksie szachowym oraz uchwalone na ich podstawie przez Zarząd regulaminy rozgrywek.


§ 38
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku w części należącej do jego kompetencji.
2. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w Związku przysługuje Zarządowi.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, które wskutek wniesionego odwołania zmieniają ogłoszoną decyzję Zarządu, posiadają moc obowiązującą od dnia uchwalenia.


§ 39
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowieniem sądu rejestrowego.

Dane kontaktowe

Śląski Związek Szachowy

ul. Kossaka 23, 41-803 Zabrze

Tel: +48 506-153-142

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza misja

Śląski Związek Szachowy został założony w 1924 roku. Nasza misja to rozwój i popularyzacja królewskiej gry oraz   koordynacja   działań  klubów  i  sekcji  szachowych z terenu całego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.