Edukacja przez szachy

w szkole

Gra w szachy ćwiczy koncentrację, zwiększa cierpliwość i wytrwałość, a także rozwija zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji, uczy również determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień.

Jak przystąpić?

Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa. Przyjmowane są zgłoszenia szkół, nie zaś indywidualnych nauczycieli, instruktorów szachowych, czy rodziców.

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół):

  1. przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym
  2. w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w żaden sposób selekcjonowane
  3. opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych
  4. skierowanie co najmniej 2 nauczycieli na szkolenie szachowo – metodyczne
  5. w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”
  6. wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz

Co szkoła może otrzymać – w miarę pozyskanych środków finansowych – (finansowane ze środków PZSzach., Wojewódzkich Związków Szachowych, samorządów i innych partnerów):

sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna – sprzęt bezpłatny dla szkól publicznych szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych (płatne przez organ prowadzący lub szkołę) programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.) podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w Projekcie w cenie 10 zł / sztuka.

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać skanem do koordynatora projektu w województwie śląskim Dawida Boruty na adres: dawidboruta@gmail.com
Koordynator udziela wszelkich szczegółowych informacji na temat projektu w województwie śląskim.
Telefon do koordynatora: 607353366.

Szczegółowych informacji na temat procedury przystąpienia do Projektu w danym województwie należy szukać w stosowanej zakładce: „Wars i Sawa Grają w Szachy” dla szkół z terenu m. st. Warszawy, „Woj. Dolnośląskie”, „Woj. Podlaskie” etc. dla szkół z terenów innych województw.

W przypadku szkół z województw niewymienionych w zakładkach prosimy o kontakt z biurem PZSzach pod numerem telefonów: 22 428 23 76 lub email: szachywszkole@pzszach.pl lub p.kruk@pzszach.pl.

Kurs – Edukacja Przez Szachy w Szkole 30.06.2023

Do pobrania